menu
(cs)Terms of Service
(cs)You are here:  (cs)Terms of Service
news
terms and conditions

Általános szerződési feltételek

1. A terápiás szerződés megkötése

A terápia biztosításáról szóló szerződés a regisztráció elfogadásával - ami a terápia honlapjára történő regisztrációval és a Egészségpillér Kft. visszajelzésével történik - jön létre.

2. A Hallásébresztés-módszer

A terápia biztosítása a www.lt-hearing.com oldalon keresztüli jelentkezéssel történik. Az érdeklődők regisztrálhatnak az oldalon, feltölthetik a gyermekeik vagy a kezelendő páciens(ek) adatait, kiterjesztett hallásvizsgálatának eredményét. A feltöltések és az online kérdőív kitöltése után az erre jogosult adminisztrátorok döntenek arról, hogy adott páciens esetén szükséges, vagy nem szükséges a terápia lefolytatása. A döntésről mindenkit e-mailben értesítünk.

Ha engedélyezték a terápián történő részvételt, akkor a felhasználók helyet és időpontot választanak a terápiához. Kizárólag a honlapon szereplő partnerek közül választhatnak, akik rendelkeznek a terápia lefolytatásához szükséges tudással és eszközökkel. Ezt követően az adminisztrátorok elkészítik  a páciens terápiás lemezét és eljuttatják a megjelölt helyszínre.

3. Fizetés

A felhasználók a Egészségpillér Kft. részére semmilyen díjfizetéssel nem tartoznak, sem a rendszer használatáért, sem a feltöltésekért. A felhasználók a partner által biztosított, helyben igénybe vett szolgáltatásokért fizetnek, azonban a fizetéssel nem szereznek tulajdonjogot a lemezre, vagy egyéb eszközökre. A terápia díját az aktuális partner tájékoztatója tartalmazza. Ezt az összeget számla ellenében fizetik meg a résztvevők a partner által meghatározott feltételek alapján.

A fizetendő költség minden esetben a terápia kezdő napján érévényben lévő árak alapján alakul, azaz, ha hónapokkal előre foglal valaki időpontot, akkor nem biztosított, hogy a foglaláskor érvényes árakat kell majd fizetnie.

A partnerek dönthetnek úgy, hogy a tervezhetőség érdekében előleget kérnek a terápiára, mely nem haladhatja meg az érvényben lévő terápiás költség 20%-át. Az előleg fizetésének határideje a terápia kezdőnapját megelőző 7 nap. A terápia kezdete előtti héten előleg nem fizethető.

4. A Hallásébresztés-módszer használatával kapcsolatos tudnivalók

A terápia alatt készülő rajzok, az eszközök, a lemezek minden esetben a Egészségpillér Kft. tulajdonába tartoznak.

A terápiát kizárólag a honlapon szereplő partnerek biztosíthatják, akik érvényes tanúsítvánnyal rendelkeznek, hogy a módszer alkalmazását megismerték és elsajátították. Ebből kifolyólag egyenértékű minőségű szolgáltatást vehetnek igénybe a különböző partnereknél. A szolgáltatások tartalmi eltéréseket mutathatnak (rajzelemzés, szállás, … igénybe vehető-e), erről kérjük, tájékozódjon a választott partnerünknél. Az árszínvonal meghatározott értékhatárokon belül változhat különböző partnereinknél.

A Hallásébresztés-módszer egységes megjelenéssel, közös arculattal, előadási segédletekkel rendelkezik, de a partnerek számára eltérések megengedhetők, amíg ezek nem jelentősek és nem befolyásolják a Hallásébresztés összképét.

5. Lemondás vagy időpont változtatása

Lemondás esetén, ha ez a terápiát megelőző 8 napon túl történik, a kifizetett előleg teljes összege visszajár a felhasználónak. 8 napon belüli lemondás esetén az előleg sajnálatos módon nem fizethető vissza.

Jogosultak vagyunk módosítani a terápia helyszínét és/vagy időpontját, ha

a jelentkezők száma a minimum 3 főt nem éri el,
tőlünk független okok miatt nem biztosítható a terápia indítása (pl bejelentett áramszünet)
nem megfelelő magatartás miatt kizártuk a partnert a Halkásébresztés rendszeréből
a helyszín vagy időpont biztosítása aránytalan többletköltséggel járna.
Ilyen esetben a  a felhasználót a változásról haladéktalanul értesítjük, és felajánlunk másik lehetőséget a terápia igénybevételére. A kifizetett előleg, ha van, szintén beszámít az általunk javasolt más terápiás szolgáltatásba. Változás esetén kártérítési igény nem érvényesíthető.

6. Igénybe nem vett szolgáltatások

Ha a felhasználó nem veszi igénybe a terápiás szolgáltatást, azaz nem jelenik meg a terápia helyszínén a megjelölt időpontban, akkor a lemez elkészítésétől számított 6 hónapon belül a honlapon választhat új időpontot a terápia lefolytatásához.

Ha ez nem történik meg, akkor a lemez elkészítési költségének fejében 30.000.- Ft-ot köteles a Egészségpillér Kft. részére kifizetni. 6 hónapon túl ugyanis újabb hallásmérésre lesz szükség, mert a páciensek hallása jelentős mértékben változhat, ezért újabb lemez készítésére lesz szükség.

7. Teendők betegség esetén

Mindenek előtt fontos szempont, hogy a terápia megkezdése után nem szabad azt félbehagyni.  Betegség, lázas állapotok esetén lehetőséget biztosítunk a lemezek elvitelére. Ez esetben a felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a lemezt nem adja át harmadik fél számára, és annak teljes tartalma és technikai információi üzleti titkot képeznek, melyet kötelessége megtartani. A lemez bármilyen egyéb célú felhasználása tilos. A felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a terápiás szabályokat (időpontok, időtartam, rajzolás, nem javasolt tevékenységek) betartja, és bármilyen kérdés vagy probléma esetén haladéktalanul értesíti a terápiát biztosító partnert.

8. A rendszert biztosító szervezet felelőssége

A Hallásébresztés rendszert a Egészségpillér Kft. biztosítja. A Egészségpillér Kft. a rendes szolgáltató gondoskodásával jár el. Kötelezettséget vállal arra, hogy a terápiát biztosító partnerek a megfelelő képzettséggel, tudással, emberi és térgyi erőforrásokkal rendelkezzen, hogy az egységes terápiás színvonalat biztosítsa. Ezeket rendszeres időközönként szúrópróba-szerűen ellenőrzi.

A Egészségpillér Kft. különösen felelős a megfelelő tájékoztatás és leírások összeállításáért, ellenőrzéséért, a szolgáltatást nyújtók kiválasztásáért, a honlapon szereplő információk helyességéért.

A Egészségpillér Kft. nem vállal felelősséget a partnerek által biztosított alap és kiegészítő szolgáltatásokért, úgy mint rajzelemzés, szállás, egyéb kezelések biztosítása.

Szintén nem tudunk felelősséget vállalni a terápia sikerességéért, mivel azt nagy mértékben befolyásolja a terápiás szabályok és javaslatok betartása, melyek nem ellenőrizhetőek. Ilyen szabályok és javaslatok lehetnek:

a forgás elkerülése
az irányított zenehallgatás elkerülése
a hangszóróból érkező hangok kizárása
az erős zajhatások elkerülése
az erősen stimuláló vizuális ingerlés megszüntetése (TV nézés, stroboszkóp)
idegrendszer túlstimulálásának elkerülése
lassú visszaszoktatás a zajokhoz, erős hangingerekhez


9. A felhasználó együttműködési kötelezettsége

Abban az esetben, ha a felhasználó a terápiához szükséges információt, visszajelzést nem kapta meg időben, akkor haladéktalanul köteles értesíteni a rendszert biztosító szervezetet, hogy a hibáról értesülést szerezzen, a javításban intézkedhessen, valamint a pótlásról gondoskodhasson.

A felhasználó a szolgáltatással kapcsolatos kifogásait a Egészségpillér Kft számára köteles jelenteni, akinek alapvető feladata a terápia színvonalának biztosítása.

10. Igények kizárása

A Hallásébresztés sikeretelensége esetén kártérítési igény nem érvényesíthető, mivel a terápiás szabályok betartása nem ellenőrizhető.

A terápiás partnerek szolgáltatásával kapcsolatos kifogások esetén egyéni elbírálás alapján kárpótlásban részesülhet a felhasználó, melynek meghatározása minden esetben a Egészségpillér Kft. feladata a körülmények pontos feltérképezése után.  A panaszok kivizsgálására legfeljebb 90 nap időtartam áll rendelkezésre.

A terápia befejezését követően minden igény elévülési ideje 6 hónap. Ezt követően benyújtott panaszok kivizsgálására nincs lehetőségünk.

11. Hatályosság

Jelen szerződés az elkészülésének napján lép hatályba, és határozatlan időre szól.

Térbeli hatálya kiterjed a terápiás módszert biztosító partnerek helyiségeire, az előadások és oktatások helyszíneire.

Személyi hatálya kiterjed a honlapon regisztrált felhasználókra, az általuk felvett páciensekre, a teráiát biztosító személyekre, partner szervezetek munkatársaira, valamint a terápiás módszert létrehozó személyekre.

Az Általános Szerződési Feltételek nem ismerete nem mentesít a hatálya alól.

12. A személyiségi jogok védelme

A személyes adatok védelméről az "Adatvédelmi tájékoztató" rendelkezik, mely alapján az adatok teljes védelméről, biztonságos tárolásáról gondoskodunk.

13. Szóbeli megállapodások

Jelen ÁSZF életbe lépésétől a szóbeli megállapodások érvényüket vesztik.

Kizárólag a fent ismertetett eljárás alapján biztosítható Hallásébresztés terápia, a Egészségpillér Kft aláírásával ellátott tanúsítvánnyal rendelkező szervezeteknél. Amely természetes személy vagy szervezet nem szerepel a www.lt-hearing.com oldalon a partner szervezetek között, az nem a Pataki László által kifejelsztett Hallásébresztés elnevezésű terápiát folytatja, ezáltal azért semmilyen felelősséggel nem tartozunk, és elutasítjuk az ezzel kapcsolatos vádakat, összefüggéseket.

14. Illetékesség

Vitás esetekben a Fővárosi Bíróság illetékes eljárni.

 

Budapest, 2013. május 2.